Kabinet ministrice

Kabinet ministrice vrši sve stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe federalnog ministra obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: ministar);  vrši sve poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju svih materijala iz nadležnosti  organizacionih jedinica koji se dostavljaju ministru na razmatranje i odlučivanje sa odgovarajućim mišljenjem po kojem osnovu je materijal izrađen i šta je cilj materijala; osigurava provođenje svih zadataka po nalogu ministra, ostvaruje službenu  korespondenciju sa svim federalnim i drugim organima i međunarodnim organizacijama u pitanjima u kojima ima učešće ministar, sekretar Ministarstva i drugi rukovodeći državni službenici i organizuje i vrši sve poslove koji se odnose na servisiranje tih aktivnosti; organizuje i vrši poslove koji se odnose na dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Ministarstva, koje razmatra i usvaja Vlada Federacije BiH, odnosno Parlament Federacije BiH; organizuje i vrši sve poslove na obradi i pripremanju podataka iz nadležnosti Ministarstva radi informisanja nadležnih organa u javnosti, i o tim pitanjima ostvaruje komunikacijsku saradnju sa sredstvima javnog informisanja; prati razvoj infrastrukturnih projekata u obrazovanju; organizuje sve aktivnosti na održavanju sjednica Stručnog kolegija, organizuje protokolarne aktivnosti prilikom službenih posjeta Ministarstvu; priprema pitanja iz nadležnosti Kabineta za program rada i izvještaj o radu Ministarstva; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Kabineta po nalogu ministra.

Šef Kabineta: Rifet Mezić

Kontakt telefon: 036 355 711; 036 355 726

E-mail: kabinet@fmon.gov.ba    info@fmon.gov.ba

Stranica 0 od 0