Sekretar ministarstva

Sekretar Ministarstva vrši ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđene u odredbi člana 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH na način što koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica u Ministarstvu u cilju realizovanja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom; Vrši koordinaciju planiranja i izvještavanja u Ministarstvu; Prati izvršenje planiranih aktivnosti Ministarstva i provođenje odluka i zaključaka Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH koji se odnose na Ministarstvo; Osigurava provođenje opće politike Ministarstva; Poduzima odgovarajuće aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju implementacije strateških dokumenata Ministarstva, te aktivnosti za primjenu zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Ministarstva; Brine se o blagovremenoj izradi propisa i drugih materijala koji se dostavljaju na razmatranje i odlučivanje Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH, te o postupanju po zahtjevima predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH, kada je za isto potrebna koordinacija rada više osnovnih organizacionih jedinica; Poduzima aktivnosti u svrhu ostvarivanja saradnje Ministarstva sa drugim  tijelima državne službe i privrednim društvima; Obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Sekretar Ministarstva:

E-mail:

Obavijesti

Stranica 1 od 1