Sekretar ministarstva

Sekretar Ministarstva ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđene u odredbi člana 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi), vrši na način što koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica u Ministarstvu u cilju realizovanja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom; neposredno rukovodi i organizuje opće, protokolarne i druge poslove od značaja za ostvarivanje funkcije ministra, i u tom pogledu koordinira vršenje općih i drugih poslova kojima se osiguravaju odgovarajući uslovi za rad organizacionih jedinica Ministarstva; organizuje saradnju sa nadležnim kantonalnim organima uprave i drugim ministarstvima; stara se o blagovremenoj izradi propisa i drugih materijala koji se dostavljaju na razmatranje nadležnim organima; stara se o izradi programa rada Ministarstva i planova rada i godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva; prati realizaciju programa i planova rada i odluka i zaključaka predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, Parlamenta Federacije BiH i Vlade Federacije BiH; odgovoran je za korištenje finansijskih i materijalnih sredstava; stara se o blagovremenom osiguravanju i namjenskom utrošku sredstava za posebne namjene i sredstvima opreme i svojim odlukama ne može mijenjati predviđene namjene bez saglasnosti ministra; prima i brine se o tajnim i povjerljivim dokumentima; priprema programe stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika Ministarstva i stara se o njihovoj realizaciji; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Poslove iz svog djelokruga sekretar Ministarstva ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima ministra i drugim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica, a pomoćnici ministra i ostali rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar Ministarstva: Alden Kajtaz

Kontakt telefon: 036 355 703

E-mail:

Stranica 0 od 0