Služba za pravne i opće poslove

Služba za pravne i opće poslove vrši poslove i zadatke koji se odnose na: normativno-pravne poslove Ministarstva; izradu ugovora, sporazuma i drugih općih akata iz djelokruga rada Službe; izradu rješenja i drugih pojedinačnih akata u postupcima rješavanja o svim pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika, iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom; vođenje upravnih postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Službe; praćenje zakonodavstva u oblasti državne uprave i radnih odnosa u državnoj službi; poslove personalne evidencije; stručnog usavršavanja zaposlenih; planiranje javnih nabavki roba, radova i usluga; organizaciju i vršenje kancelarijskog i arhivskog poslovanja; organizaciju i vršenje poslova prijema i otpreme službene pošte; održavanje opreme i sredstava za rad; osiguravanje optimalnih uslova rada, te održavanje i čišćenje prostorija Ministarstva; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Načelnica Službe za pravne i opće poslove: Davorka Jukić

Telefon: 036 355 733; 036 355 747; 036 355 748; 036 355750

E-mail: davorka.jukic@fmon.gov.ba

Stranica 0 od 0