Sigurnost djece u digitalnom okruženju – intersektorsko uspostavljanje efikasnih mehanizama prevencije nasilja i zaštite djece

Datum obavijesti: 26/04/2021

U Sarajevu je  12. i 13. aprila 2021. godine održan drugi sastanak Radne grupe za izradu „Strateškog programa: Sigurnost djece u digitalnom okruženju u FBiH“  i „Akcionog plana za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“ za period 2021-2023. godina.

Aktivnosti su inicirane od strane Federalne uprave policije uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za djecu/UNICEF-a, Save the Children i Centra za sigurni internet/MFS Emmaus, a sve u sklopu implementacije projekta „Prevencija i rad na sprječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“.

Formirana je Radna grupa čiji su članovi predstavnici zakonodavnih i obrazovnih institucija i ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine, te predstavnici resora socijalne zaštite i zdravstva, u čijoj je direktnoj ili indirektnoj nadležnosti zaštita djece, posebno preventivno djelovanje u borbi protiv nasilja nad djecom.

Ove dvodnevne aktivnosti  za ishod su imale usaglašavanje i izradu nacrta „Akcionog plana za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“ za period 2021-2023. godina, a koji je usmjeren na zakonodavstvo, institucionalne kapacitete i saradnju, prevenciju, te odgovor i reakciju nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kada je u pitanju zakonodavstvo, osnovne aktivnosti su bile usmjerene na usaglašavanje Zakona o krivičnom postupku FBiH sa trenutnim tehnološkim razvojem, te analiza postojećih pravnih okvira nadležnih državnih/entitetskih tijela koji omogućavaju sprovođenje zakona i drugih relevantnih agencija za zaštitu osoba mlađih od 18 godina na internetu i na svim internet platformama. Također, ovim nacrtom obuhvaćena je izrada standardnih operativnih procedura u slučaju postupanja sa digitalnim dokazima i tragovima.

U pogledu institucionalnih kapaciteta i saradnje nadležnih institucija nacrtom ovog Akcionog plana između ostalog planirano je osiguranje, uspostava i široko promovisanje mehanizama koji pružaju korištenje sredstava i alata za prijavljivanje nezakonitih sadržaja na internetu kada su u pitanju djeca. Pored navedenog planirano je razvijanje adekvatnih mehanizama od strane ISP provajdera za identifikaciju, blokiranje i uklanjanje sadržaja koji prikazuju zlostavljanje djece na internetu.

U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke sastanku je prisustvovala Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a u segmentu prevencije, pored ostalog, fokus je stavljen na jačanje digitalnih kompetencija učenika, roditelja i nastavnika, edukaciju nastavnika informatike, pedagoga i psihologa u školama, postavljanje linkova na web stranice odgojno-obrazovnih ustanova koje upućuju na portale za pomoć i podršku, uvođenje sistematske prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama, realizaciju  sadržaja “socijalizacije sa pravom” u časove odjeljenske zajednice za učenike srednjih škola u Federaciji BiH, sa vidljivim sadržajima prevencije nasilja i upoznavanja učenika sa etiologijom i fenomenologijom savremenih sigurnosnih izazova koji ih okružuju.

Naredni sastanak radne grupe planiran je u maju ove godine kada se očekuje okončanje finalnih verzija nacrta Strateškog plana i Akcionog plana, a koji će potom biti dostavljeni nadležnim tijelima FBiH na dalju zakonsku proceduru u cilju usvajanja, a u konačnici i provedbe istih.

Na kraju sastanka je istaknuto da je svaki postupak protiv djeteta koji je nezakonit u stvarnom svijetu nezakonit i na internetu, i da je neophodno da nadležni omoguće adekvatan i efikasan mehanizam za zaštitu podataka i privatnosti svih korisnika, a posebno djece kao najranjivije kategorije društva.

Galerija