Inkluzivna tranzicija u obrazovanju - uvažavanje mogućnosti, potreba i interesovanja svakog djeteta

Datum obavijesti: 22/04/2021

Na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, 16.04.2021. godine, održan je sastanak sa Ankom Radić-Izetbegović, direktoricom Udruženja „Društvo ujedinjenih građanskih inicijativa“ (Udruženje „Duga“) i Sevdijom Kujović, predsjednicom Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“, na kojem je razgovarano o izazovima sa kojima se suočavaju roditelji, nastavnici i djeca u procesu implementacije inkluzivnog obrazovanja, te mogućnostima koje pruža sinhroniziran i intersektorski pristup njihovom prevazilaženju.

Posebno je razgovarano o inkluzivnoj tranziciji u obrazovanju, koja doprinosi da svaki pojedinac (dijete, roditelj i nastavnik) razvija vlastite mogućnosti, potrebe i interesovanja i djeluje u skladu sa njima, te o programima koji afirmišu pristupe osobno usmjerenog planiranja u radu sa djecom s invaliditetom i njihovim porodicama, bilo da se radi o obrazovnoj tranziciji, kreiranju individualnih planova ili razvijanju modela vršnjačke podrške koja osnažuje socio – emocionalne kompetencije svih učenika u obrazovnoj inkluziji.

Naglašeno je da planska i strukturirana tranzicija u odgoju i obrazovanju smanjuje mogućnost nepredvidljivih izazova sa kojima se dijete, porodica i nastavnici  mogu suočiti na prelasku djeteta iz kućnog okruženja ili predškolske ustanove u osnovnu školu, i iz razredne u predmetnu nastavu, a razumno prilagođavanje u sistemu obrazovanja zahtijeva odgovarajuća stručna programska, didaktička i metodička prilagođavanja koja omogućavaju učenicima sa invaliditetom da lakše pristupe stjecanju potrebnih znanja i vještina na ravnopravnoj osnovi sa vršnjacima.

Programi koji su predstavljeni direktno odgovaraju na zahtjeve i preporuke UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i mogu biti adekvatno praćeni kroz dokument „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koji su urađeni u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!“, u implementaciji Udruženja „Duga“ i MyRight.

Na sastanku je istaknuta neophodnost ujednačavanja poštivanja prava djece s invaliditetom na inkluzivno obrazovanje u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine, uspostavljanja kvalitetnih inkluzivnih politika na nivou svih ministarstava obrazovanja, te implementaciji inkluzivnih praksi koje otklanjaju nedostatke sistema, kako bi se osiguralo kvalitetno učešće svakog djeteta u redovnom odgojno-obrazovnom procesu.

Na sastanku je u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke prisustvovala Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koja je predložila pravce buduće saradnje kako bi napravili zajednički korak u tranziciji prema društvu koje uvažava svako dijete i planira intenzitet i vrstu podrške poštujući principe individualizacije, naglašavajući da su redovne predškolske i školske ustanove sa inkluzivnom orijentacijom najefikasniji načini suzbijanja diskriminatornih stavova, kreairanja otvorenih zajednica, izgradnje inkluzivnog društva i ostvarivanja obrazovanja za sve.

Predstavnice Udruženja „Duga“ i Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“ su se zahvalile Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na dosadašnjoj podršci i iskazale zadovoljstvo što će se u narednom periodu, uz koordinaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, raditi zajednički na povezivanju i promociji svih pozitivnih inkluzivnih praksi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Galerija