Održan sastanak predstavnika sindikata i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

Datum obavijesti: 07.03.2023

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima saradnje u okviru provođenja obrazovne reforme u Federaciji BiH, o  harmonizaciji pedagoških  standarda i normativa za osnovne i srednje škole, te o važnosti očuvanja digniteta nastavničke profesije i poboljšanju statusa nastavnika. 

Jedan od zaključaka na sastanku je bio da, bez obzira na smjene različitih političkih struktura u rukovođenju ministarstvima obrazovanja i sindikatima, na nivou profesionalaca treba da postoji kontinuirana saradnja, iskren  i otvoren dijalog, kako bi se što kvalitetnije realizirali zacrtani ciljevi na razvoju i poboljšanju kvalitete obrazovanja, sa fokusom na jačanje funkcionalnih znanja učenika i poboljšanje statusa nastavnika i svih drugih učesnika u nastavno-obrazovnom procesu, kao i o potrebi promoviranja dobrih i inspirativnih nastavničkih praksi. 

Pomoćnica ministra Nadija Bandić je upoznala predstavnike sindikata s aktuelnim programskim aktivnostima Ministarstva, pozvavši  na intenzivniju saradnju, naglašavajući da je uloga FMON-a u fragmentiranom sistemu odlučivanja u oblasti obrazovanja iznimno važna, posebno u harmonizaciji obrazovnih politika i ujednačavanju uslova za odgoj i obrazovanje u cijeloj Federaciji BiH.

Predstavnici sindikata su izrazili spremnost na saradnju u svim aktivnostima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, posebno u promoviranju programa razvijanja funkcionalnih znanja i vještina učenika i onih koji doprinose povećanju kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za stvaranje inkluzivnog okruženja i zaštite mentalnog i fizičkog zdravlja učenika i nastavnika, kao i onih koji su usmjereni na davanje podrške najboljim učenicima i studentima u Federaciji BiH. 

Razgovarano je i o neophodnosti pripremanja i izdavanja udžbenika za srednju školu, jačom intersektorskom saradnjom u zaštiti djece od svih oblika nasilja, prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja, kao i o davanju podrške usavršavanju odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada. 

Dogovoreno je da se sastanci predstavnika sindikata i Ministarstva u narednom periodu održavaju kontinuirano kako bi se uspješno realizirale sve planirane aktivnosti. 

 

Galerija