Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dalo podršku održavanju Pete međunarodne balkanske konferencije o autizmu

Radilo se o petom u nizu od jedanaest kongresa koji se odvijaju dva puta godišnje u zemljama Balkana. Zajedno sa Univerzitetom u Tuzli, suorganizatori Konferencije bili su i Svjetska organizacija za autizam, AutisMedi institut, HeimererTherapeutic centar, Udruženje ”Svijet u slikama” i Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL”. Konferenciju su finansijski, te na druge načine, podržali Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, OSCE misija u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u BiH, te druge ustanove i pojedinci.

Skup je bio međunarodnog karaktera na kojem su predavači dolazili iz različitih zemalja i gradova kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Turska, Kanada, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i druge. Učešće u radu Konferencije uzelo je oko tri stotine učesnika. To su bili profesionalci različitih stručnih usmjerenja koji su uključeni u rad sa djecom i odraslim s teškoćama u razvoju, ali i roditelji, studenti, te drugi učesnici iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.

Na ovom međunarodnom naučno-stručnom skupu održano je trinaest predavanja koja su se odnosila na najaktuelnije teme iz područja poremećaja iz spektra autizma. Govorilo se o razvoju usluga za osobe s autizmom u Engleskoj, kanadskom pristupu poremećajima iz spektra autizma, tehnikama rada koje klijenta koji ne sarađuje dovode u poziciju motiviranog klijenta. Analiziran je sadržaj na dokazima zasnovanih pristupa poremećajima iz spektra autizma. Predstavljeni su i medicinski izazovi i rješenja za poremećaje iz spektra autizma kao što su odnos između upale i patofiziologije, komorbiditeti i drugo. Akcenat je stavljen naročito na teme rane intervencije, mjernih instrumenata i alata za procjenu i tretman, augmentativne i alternativne komunikacije, društvene komunikacije i intenzivne interakcije, te važnosti uključivanja roditelja u proces rehabilitacije.

Predavanja su bila usmjerena ka tome da se povećaju znanja učesnika s ciljem olakšavanja samostalnog rada iz oblasti prevencije, detekcije, dijagnostike i tretmana za osobe sa poremećajima iz spektra autizma, kao i sa drugim teškoćama u razvoju. Kako se iz profesionalnog usmjerenja predavača, koje je raznorodno, moglo i pretpostaviti, osnovni zaključci ove međunarodne balkanske konferencije o autizmu idu u smjeru transdisciplinarnog pristupa složenim izazovima koje autizam sam po sebi donosi.

U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ovom eminentnom naučnom skupu prisustvovala je Nadija Bandić, pomoćnica ministra, koja je tom prilikom, u svom uvodnom obraćanju, između ostalog, izjavila: 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je finansijski podržalo organizaciju ovog eminentnog naučnog skupa, ali važnije od toga jeste da radimo sinergijski, zajedno, i vladin i nevladin sektor, u procesu uspostavljanja koherentnog sistema podrške djeci i osobama sa invaliditetom i poteškoćama...

Vjerujem da će ova Konferencija i iskustva koja će biti sublimirana poslije nje pomoći i u uspostavljanju sistematskog, intergrisanog, intersektorskog djelovanja svih relevantnih resora, na podizanju nivoa funkcionalnosti svake porodice i djeteta, kao najvažnijeg parametra uspješnosti sistema koji ima za cilj njegovu/njenu punu socijalnu inkluziju.

Bogat spektar tema koje će eminentni stručnjaci iz BiH, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Turske, Kanade, Hrvstske i drugih zemalja prezentirati na ovoj Konferenciji, svjedoči da je grad Tuzla postao blistavi centar novih znanja i susreta, pod okriljem nauke.

Čestitam na neumoljivoj naučnoistraživačkoj strasti, radu i posvećenosti organizatora i učesnika u traganju za novim postignućima i saznanjima u ovoj vrlo specifičnoj, višeslojnoj oblasti - autizmu. Bez toga nema širenja naučne misli niti hranjenja duha, one nepodmitljive supstance u ljudskom biću koja u svom tragalačkom naporu stalno treba da bude hranjena novim spoznajama i novim otkrićima“. 

Pomoćnica Bandić je podsjetila da je Vlada Federacije BiH usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine koja definira javne politike i usmjerava socio-ekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina, te da je kao prvi cilj naveden ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi - prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti - ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.

U okviru cilja Prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj jedna od najznačajnijih mjera jeste - Poboljšavati kvalitet predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za potrebe razvoja i osigurati inkluzivno obrazovanje za sve, a podrazumijeva unapređenje kvalitete obrazovanja provođenjem cjelovite kurikularne reforme, usklađivanjem dokumenata obrazovne politike, povećanjem opremljenosti i dostupnosti obrazovne infrastrukture, te obezbjeđivanje potrebne podrške za svako dijete u odgojno-obrazovnom procesu na svim nivoima, uključujući djecu koja su marginalizirana po nekom osnovu.

Od ostalih značajnih aktivnosti u ovoj oblasti pomoćnica Bandić je istakla  početak uspostavljanja novog sistema procjene djeteta na nivou Federacije BiH (u prvoj fazi u HNK i ZDK), na osnovu Međunarodne klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije (MKF), u kojem je fokus stavljen na dijete, porodicu i njegovu okolinu kroz prizmu njegovih sposobnosti, potreba i interesa, u saradnji ministarstava obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, i uz podršku Unicefa BiH. 

Spomenula je i Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2020-2025. Godine, u kojem je poseban značaj dat ranoj detekciji, dijagnostici i intervenciji za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Na kraju je poručila da je neophodno da se koordiniranim, integriranim djelovanjem svih aktera iz različitih sektora, uvezivanjem vladinog i nevladinog sektora te dosljednim provođenjem odredbi zakonskih propisa na svim nivoima, stvore adekvatni i poticajni uslovi za funkcionalnu osposobljenost svakog pojedinca, za njegov dostojanstven život u kojem je u potpunosti zaživio principsocijalne prihvaćenosti i podrške.

 

Galerija