ODRŽAN SASTANAK O MODALITETIMA POČETKA NASTAVE U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2020/2021. U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Datum obavijesti: 24/08/2020

U Konjicu je 21. augusta 2020. godine održan sastanak predstavnika Kriznog štaba FBiH, Ministarstva zdravstva FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ministara i predstavnika kantonalnih ministarstava obrazovanja, na kojem se razgovaralo o modalitetima početka nastave u novoj školskoj godini.

Sastanku je prisustvovala i šefica predstavništva UNICEF-a za BiH Rownak Khan sa saradnicima koja je naglasila značaj ponovnog otvaranje škola, upozoravajući na negativne učinke njihovog zatvaranja i dugoročne implikacije tog zatvaranja na mentalno zdravlje, sigurnost i razvoj djece.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i nakon sastanka donio novu naredbu i preporuke te ih  dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje. Novom naredbom opće mjere iz ranije naredbe produžene su za narednih 14 dana, a naredba je proširena odredbama za odgojno - obrazovne ustanove definiranim i uz konsultacije sa predstavnicama/predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Naredbom nastava u novoj školskoj godini 2020./2021. počinje u skladu sa zakonom/kalendarom, uz mogućnost revidiranja odluke o početku nove školske godine 2020./2021. na osnovu procjene epidemiološke situacije od strane zavoda za javno zdravstvo kantona.

Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva Naredbom se obavezuju da u saradnji sa kantonalnim ministarstvom nadležnim za saobraćaj razmotre mogućnost organiziranog javnog prijevoza u kojem će se prevoziti samo učenici osnovnih škola, a sve u cilju suzbijanja širenja COVID-19.

Definirano je da se “provođenje nastave u kantonu organizira uz striktno i kontinuirano pridržavanje preporuka donijetih od mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), kao i Preporuci za škole u kontekstu COVID-19 za školsku godinu 2020/2021 sačinjenu od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a koja je sastavni dio ove naredbe..

U cilju sprječavanja širenja COVID-19, “svaka obrazovna ustanova na području kantona”, u skladu s naredbom, “mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana”.

Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i mjerodavni inspektori pri gradovima i oćinama, naredbom se obavezuju da nalože svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u čijim prostorima i tokom provođenja obrazovnog procesa može doći do prijenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provode redovne kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uslova u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih u skladu sa načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, a prema preporukama mjerodavnog zavoda za javno zdravstvo kantona.
Navedeno uključuje i kontinuiran pojačan inspekcijski nadzor od strane inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja Covid 19.

Na sastanku je dogovoreno da nastava u novoj školskoj godini  u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu počinje 1. septembra, a u ostalim kantonima 7. septembra.

Odluku je moguće revidirati na osnovu epidemiološke situacije, koju će procjenjivati nadležni kantonalni krizni štabovi.

Za odluku o povratku svih učenika u školske klupe opredijelili su se Zapadnohercegovački, Hercegovačko- neretvanski, Bosansko -podrinjski i Kanton 10, a svi ostali za kombinirani model, koji podrazumijeva da se učenici razredne nastave vrate u školske klupe, a svi ostali nastave realizaciju nastave u online formatu.

Sastanak je rezultirao boljem i efikasnijem povezivanju svih ministarstava obrazovanja u Federaciji B osne i Hercegovine, a Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će objediniti najbolje smjernice i modele izvođenja nastave u ovim uslovima te ih distribuirati ostalim kantonima kako bi im mogli poslužiti kao podrška i primjer.

Galerija