Razgovor s naučnicom/znanstvenicom

Datum obavijesti: 17/04/2018

U sklopu dvodnevne Naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“, u petak,13.04.2018. godine, održan je i Razgovor s naučnicom/znanstvenicom, uz sudjelovanje: acc.prof.dr. Mirsade Hukić, prof.dr. Tatjane Ljujić-Mijatović i prof.dr.sc. Marije Čutura.

U ugodnom razgovoru sa moderatoricom mr.sc. Sanelom Kuko, ove bh. naučnice, između ostalog, govorile su o svom školovanju i naučnim počecima, ostvarenim rezultatima i nagradama te položaju i ulozi žena naučnica u današnjem bosanskohercegovačkom društvu.

U nastavku donosimo kratke biografije sudionica ove večeri:

Prof. dr. Tatjana Ljujić-Mijatović rođena  u Sarajevu1964. godine postala je inžinjer poljoprivrednih nauka na Univerzitetu u Sarajevu. Na Univerzitetu u Beogradu 1982. godine stekla je titulu magistra nauke iz oblasti pejzažne arhitekture, a 1986. godine je odbranila doktorsku disertaciju u Sarajevu.

Bila je redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu kao i gostujući profesor na više univerziteta u BiH, kao i na Univerzitetu u Beču (1996.-1999.).

Ekspert je iz oblasti hortikulture pri međunarodnoj organizaciji JCSID (od 1999.g.).

No osim uspješne akademske karijere, vrlo je aktivno učestvovala u društvenom i političkom životu Bosne i Hercegovine

Svoju političku karijeru započela je 1990. godine kao član Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, a od 1992. do 1996. godine bila je član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Također, 1993. ambasadorica Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, zadužena za brojne projekte rekonstrukcije razvoja BiH.

Osim toga bila je i vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, zamjenica predsjedatelja istog vijeća, kao i dugogodišnji član Savjeta za nauku pri Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u BiH.

Prije nekoliko dana uručena joj je i šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u kategoriji obrazovanje.

Akademik, prof. dr. Mirsada Hukić, rođena u Tuzli, specijalista mikrobiologije i član Evropske akademije nauka.

1974 diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Specijalizirala je medicinsku mikrobiologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1981. godine. 1984. magistrirala medicinske nauke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te na istom fakultetu 1992. stekla titulu doktor medicinskih nauka.

U svom bogatom radnom iskustvu prešla je put od ljekara opće prakse '70-tih, preko šefa Odsjeka za parazitologiju i crijevne infekcije Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla, načelnice Zavoda za mikrobiologiju '90-tih u Tuzli, te 2003. šefa Instituta za mikrobiologiju, imunologiju i parazitologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Od 2003. godine redovni je član Evropske akademije nauka (EAS), oblast biomedicina, te od 2012. dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Posvetila je godine stručnom usavršavanju iz oblasti imunologije, bakteriologije, virusologije, u Švedskoj, Norveškoj, Švicarskoj, Srbiji i Hrvatskoj.

Članica je brojnih naučnih i stručnih organizacija i udruženja u zemlji i svijetu, izdvojit ćemo:  predstavnica BiH unutar Svjetske zdravstvene mreže.

Profesorica Hukić dobitnica je najvećeg naučnog priznanja u Bosni i Hercegovini, Državne nagrade za nauku za uspjehe u oblasti nauke na međunarodnom planu koje je dodijelilo Ministarstvo civilnih poslova BiH po prvi put.

Objavila je preko 300 naučnih i stručnih radova, povezala mikrobiologe Bosne i Hercegovine i svijeta i dala ogroman doprinos izučavanju hantavirusa.

Prof. dr. Marija Čutura rođena je u Mostaru. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu diplomirala je 1996. godine i dobila zvanje diplomiranog politologa. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2006. godine stekla je zvanje magistra nauka, a 2011. godine i zvanje doktora nauka iz područja ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Stalno je zaposlena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Područje kojim se bavi je interdisciplinarnog karaktera od intrakulturnog marketinga i različitih socio-psiholoških aspekata ponašanja potrošača, preko poslovne etike do studija koje se bave istraživanjem vrijednosnih orijentacija i stavova mladih.

  1. godine dobila je Dunavsku nagradu – za naučni doprinos Dunavskoj regiji i strategiji EU za Dunavsku regiju (EUSDR) u kategoriji mladih naučnika.

Od 2017. godine članica je Odbora za ekonomske znanosti/nauke ANUBiH.

Pored toga, članica je Europske marketinške akademije (EMAC) i Hrvatskog udruženja za marketing (CROMAR), kao i državnog odbora za evropske programske inicijative (MSCA/FET/ERC), te državnog ekspertnog tima za ocjenu CEEPUS mreža.

Galerija