Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke podržava programe i projekte s ciljem borbe protiv ovisnosti

Datum obavijesti: 28/10/2016

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je i ove godine, na osnovu Uredbe Vlade Federacije BiH, provelo Javni poziv za (su)finansiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije BiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, među kojim i za Program „Sudjelovanje  u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“.

U okviru navedenog programa, podržano je 87 projekata udruženja građana i humanitarnih organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 549.800,00 KM.

Inače, Ministarstvo od 2011. godine kontinuirano provodi finansiranje projekata iz ovih sredstava, pa je u proteklom periodu, u okviru Programa „Sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“, podržano još 95 projekata, u iznosu od 634.400,00 KM.

Također, ovo Ministarstvo je sufinansiralo Istraživanje o kockanju i korištenju interneta te navikama konzumiranja cigareta, alkohola i marihuane među djecom i mladima u tri kantona u Federaciji BiH „Putokazi u zdravije društvo“, koje su zajednički proveli Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE i Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ Sarajevo.

Prije svega, cilj je da se osvijesti složenost ovog problema modernog vremena, senzibilizira cjelokupna javnost na ovisnosti kao globalni problem i povećaju znanja te mobiliziraju ukupne društvene snage za stalno suprotstavljanje ovom globalnom problemu 21. stoljeća.

Svjetska zdravstvena organizacija ovisnost definira kao hroničnu recidivirajuću bolest, što upravo govori o njegovoj složenosti. Iako se u javnosti najviše govori i još uvijek postoji najveći strah od ovisnosti o opojnim drogama, važno je naglasiti da djeca, mladi i odrasli mogu biti ovisni i o raznim drugim sredstvima ovisnosti (alkohol, nikotin…), a postoje i tzv. ponašajne ovisnosti kao npr. patološko kockanje, ovisnost o video igricama, ovisnost o internetu… Također, iako je zloupotreba droga prisutna u svim dobnim skupinama, rizična skupina je ipak adolescentska dob. Generalni je stav da se sa problemom ovisnosti treba suočiti, razmjere problema pratiti, kompleksne faktore koji utječu na problem sagledati i razumjeti te neprestano djelovati i razvijati sveobuhvatne programe prevencije, edukacije, ranog prihvata i liječenja ovisnika te rehabilitacije. Smatra se da su ovo jedini načini kojima se problem ovisnosti može kontinuirano suzbijati i držati u kontroli.

Stoga će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, putem Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, inicirati preporuke da se u nastavne planove i programe ugradi više sadržaja o ovom aktuelnom i vrlo teškom problemu mladih koji se očituje u pošasti droge i ovisnosti. Ovo je jedan od koraka da se unaprijedi svijest mladih i povećaju znanja o štetnosti upotrebe droga i svih oblika konzumiranja sredstava ovisnosti. Također, Ministarstvo će i dalje podržavati programe i projekte s ciljem borbe protiv ovisnosti koji će biti efikasni i održivi, primjenjujući jasne i stroge kriterije, a naš je zadatak da sačuvamo svako dijete i mladog čovjeka od pošasti ovisnosti.