Ministrica Duraković: Svako dijete u našoj zemlji zaslužuje priliku da odrasta u sigurnom, podržavajućem i obrazovnom okruženju

Datum obavijesti: 20.11.2023

Federalna ministrica obrazovanja i nauke prof. dr. Jasna Duraković sudjelovala je u ponedjeljak, 20.11.2023. godine, u Sarajevu, na Konferenciji “Pravo djeteta na život bez nasilja”, koju je, u povodu Međunarodnog dana djeteta, organizirao UNICEF-a. 

Govoreći o ovoj i drugim značajnim temama za djecu, ministrica Duraković je naglasila da je obrazovanje ključno pravo svakog djeteta, ali da se obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini suočava s brojnim izazovima. Postojeće etničke podjele često se reflektuju u školskom sistemu, što može dovesti do segregacije i nejednakosti. Također, naglasila je, ruralna područja često nemaju isti nivo pristupa kvalitetnom obrazovanju kao urbana područja. 

Posebnu pažnju treba usmjeriti na inkluzivno obrazovanje za djecu s posebnim potrebama.  Zaštita djecu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja treba biti prioritet.  Potrebno je jačati mehanizme zaštite, uključujući bolje obrazovanje i obuku stručnjaka, kao i širenje svijesti u društvu i u porodici. Dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite za djecu varira, a posebno su izazovi prisutni u ruralnim područjima, gdje su zdravstvene usluge često manje dostupne. Lijekovi se na nabavljaju redovno, dok roditelji nemaju novca da prate djecu u kliničke centre u gradovima. Osim toga, mentalno zdravlje djece je oblast koja zahtijeva dodatnu pažnju, posebno u kontekstu post-ratnog društva i društvenih izazova. Mi naprosto nemamo zakon o psihološkoj djelatnosti i ne znamo ko sve radi sa djecom”, naglasila je ministrica Duraković i posebno se osvrnula na značajne teme u kontekstu prava djeteta kao što su socijalna i ekonomska prava djece koja moraju uključivati pravo na adekvatnu ishranu, stanovanje i pristup osnovnim uslugama.  

Ministrica Duraković akcentirala je da je jedan od najznačajnijih izazova etnička segregacija unutar obrazovnog sistema. 

Ovaj fenomen, poznat kao "dvije škole pod jednim krovom", simbolizira duboke podjele unutar društva. Segregacija dovodi do izolacije i nejednakih šansi za djecu različitih etničkih grupa, što može imati dugoročne negativne posljedice na društvenu koheziju i međuetničko razumijevanje. Ovo pitanje je, bez izmjene šireg društvenog konteksta, jednostavno nemoguće riješiti”, ustvrdila je Duraković. 

U vezi sa inkluzijom djece s poteškoćama u regularni obrazovni sistem, navela je da škole često nemaju dovoljno resursa, stručno osoblje i prilagođene programe koji bi omogućili kvalitetno i uključivo obrazovanje za ovu grupu djece. Osim toga, postoji i potreba za jačanjem svijesti i osnaživanjem kapaciteta nastavnog osoblja za rad s djecom s poteškoćama. 

Federalna ministrica obrazovanja i nauke prof. dr. Jasna Duraković dala je i prijedloge za rješavanje ključnih problema o kojima je bilo govora na konferenciji, navodeći da zahtijevaju kombinaciju strateških reformi, jačanja zakonskih okvira, međusektorske saradnje i angažmana zajednice.

Prema njezinim riječima,  nekoliko je ključnih prijedloga i strategija:

"Reforme u obrazovnom sistemu podrazumijevaju implementacija inkluzivnih obrazovnih politika koje promovišu jednake mogućnosti za sve učenike, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, socijalni status ili posebne potrebe. Nadalje, uvođenje predmeta ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI te modernizacija kurikuluma koji će obuhvatati teme kao što su građansko obrazovanje, međukulturni dijalog, razvijanje funkcionalnih znanja, kao i komunikacijskih i socijalnih vještina, te digitalne pismenosti.

Povećanje ulaganja u infrastrukturu škola, posebno u ruralnim područjima, kako bi se osigurali adekvatni uvjeti za učenje.

Jačanje zakonskih okvira za zaštitu djece, podrazumijevajući razvijanje i implementaciju sveobuhvatnih zakona koji će bolje štititi djecu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Uspostavljanje efikasnijih mehanizama za prijavljivanje i postupanje u slučajevima zlostavljanja djece, uključujući obuku za profesionalce koji rade s djecom.

Poboljšanje saradnje između različitih sektora i institucija, te formiranje međusektorskih radnih grupa koje uključuju predstavnike ministarstava obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa. Promocija partnerstva između vladinih agencija, nevladinih organizacija i privatnog sektora s ciljem razvijanja i implementacije programa za djecu.

Angažman međunarodnih organizacija i lokalnih zajednica, odnosno saradnja s međunarodnim organizacijama za dobijanje tehničke i finansijske podrške u provedbi reformi te podsticanje uključivanja lokalnih zajednica u procese donošenja odluka, posebno kada su u pitanju obrazovne politike i zaštita djece.

Edukacija i osnaživanje nastavnog kadra u smislu pružanje kontinuirane obuke i profesionalnog razvoja za nastavnike, s fokusom na metode inkluzivnog obrazovanja i upravljanja različitostima u učionici, te razvijanje programa za podizanje svijesti i kompetencija nastavnika u identifikaciji i podršci djeci koja su izložena riziku.

Motivacija nastavnika kroz vraćanje ugleda ovom zanimanju i uvećanje plata", navela je prof.dr. Duraković te ustvrdila:.

"Djeca u Bosni i Hercegovini i njihova prava zahtijevaju našu hitnu i posvećenu pažnju. Izazovi su brojni i složeni, ali nisu nesavladivi. Svako dijete u našoj zemlji zaslužuje priliku da odrasta u sigurnom, podržavajućem i obrazovnom okruženju. Ovo nije samo moralna obaveza, već i temelj za zdravije i prosperitetnije društvo".

Federalna ministrica obrazovanja i nauke pozvala je sve vladine institucije, obrazovne ustanove, nevladine organizacije, privatni sektor, međunarodne partnere i, što je najvažnije, naše građane da se udruže u ovom važnom zadatku.

Moramo raditi zajedno da bismo osigurali da svako dijete ima pristup kvalitetnom obrazovanju, adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, zaštiti od nasilja i zlostavljanja, te da se njihova prava poštuju i štite. Ovo je poziv na akciju za sve nas. Moramo se obavezati na konkretne korake i trajne promjene. Neka naše današnje diskusije budu početak sistemskih promjene koja će transformisati živote djece u Bosni i Hercegovini. Neka ovo bude trenutak kada smo odlučili da nećemo samo govoriti o promjenama, već ćemo ih i stvarati. Zajedno možemo i moramo izgraditi bolju budućnost za našu djecu, budućnost koja će biti svijetla, pravedna i puna mogućnosti”, zaključila je ministrica Duraković, zahvalivši se posvećenosti, radu i zalaganju svih aktera koji se bore za bolju budućnost naše djece.

 

Galerija