Inspektorat

Inspektorat vrši poslove i zadatke koji se odnose na nadzor nad zakonitošću rada u oblasti obrazovanja i nauke u skladu sa zakonskim propisima iz svoje nadležnosti i djelokruga rada, a na zahtjev pravnih subjekata, kantonalnih ministarstava obrazovanja, odgojno-obrazovnih ustanova, visokoškolskih ustanova, ustanova studentskog standarda, kao i naučnih ustanova i institucija; pruža pomoć kantonalnim inspektorima radi dosljedne provedbe odredaba okvirnih zakona o obrazovanju i nauci u Bosni i Hercegovini; na zahtjev sudova u Federaciji BiH/Bosni i Hercegovini pruža stručnu i savjetodavnu pomoć po pitanjima davanja mišljenja i objašnjenja zakonskih propisa i dokumenata o stečenoj školskoj spremi; sarađuje sa kantonima; organizuje savjetovanje inspektora iz oblasti obrazovanja i nauke - svih kantonalnih ministarstava i Ministarstva s tematikom iz oblasti provedbe zakonskih propisa u ovoj oblasti; vrši provjere validnosti i vjerodostojnosti diploma učenika i studenata (svih nivoa studija) na zahtjev ustanova, Ministarstva vanjskih poslova i sudova u Federaciji BiH/ Bosni i Hercegovini; ostvaruje uvid u poslovanje i rad studentskih centara u Federaciji BiH sa stanovišta utroška sredstava, koja za ovu oblast osigurava Ministarstvo; prati implementaciju i harmonizaciju standarda i normativa u oblasti obrazovanja i nauke na svim administrativnim nivoima; prati ulaganja u obrazovnu i naučnu infrastrukturu i vrši kontrolu i nadzor infrastrukturnih ulaganja za koja je sredstva osiguralo Ministarstvo; vrši nadzor nad kvalitetom; provjerava validnost diploma i svjedodžbi o stečenoj školskoj spremi lica koja rade u inostranstvu i za koje se takav zahtjev ispostavi; pruža stručnu pomoć univerzitetima u Federaciji BiH i kantonalnim inspektoratima u aktivnostima preuzimanja nadležnosti u svjetlu novijih rješenja, koja proističu iz novodonesenih zakona;  obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Inspektorata.

Glavni federalni inspektor

Kontakt telefon sektora: 036 355 715; 036 355 716

Stranica 0 od 0