Udžbenička politika

Sektor za udžbeničku politiku, analitiku i izvještavanje u obrazovanju i nauci vrši poslove i zadatke koji se odnose na praćenje i kreiranje udžbeničke politike u Federaciji Bosne i Hercegovine, predlaže i koordinira zajedničke aktivnosti i mjere na planu njenog usklađivanja; koordinira u procesu odobravanja, izdavanja udžbenika, priručnika, radnih listova i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, te izdaje i učestvuje u izdavanju knjiga, priručnika, zbornika radova, časopisa, biltena i drugih publikacija; u dogovoru sa drugim organizacionim jedinicama planira, organizuje i obavlja poslove iz domena izdavaštva u obrazovanju i nauci; prati, analizira i unapređuje formu i sadržaj studijsko-analitičkih i informativnih materijala u oblasti obrazovanja i nauke; stara se o informacijskoj vrijednosti svih materijala i dokumenata koje sačinjava Ministarstvo, kao i o njihovom komunikacionom kvalitetu; unapređuje sadržaje i prezentacioni kvalitet  i dostupnost sistemsko-analitičkih akata Ministarstva; radi na elaboratu za operacionalizaciju razvojnih strategija u oblasti obrazovanja i nauke; prati implementaciju strategija u oblasti obrazovanja i nauke, te predlaže mjere za njihovo unapređenje; prati standarde i normative iz ovih oblasti; učestvuje u realizaciji projekata iz oblasti udžbeničke politike, analitike i izvještavanja i efekata njihove realizacije; pohranjuje i obrađuje statističke podatke iz djelokruga svog rada i informativne i druge materijale koje pripremaju sektori; kreira i unapređuje web stranicu Ministarstva, izrađuje promotivne materijale za afirmaciju rada Ministarstva, dizajnira prezentacione forme iz domena obrazovanja i nauke; osmišljava okrugle stolove, tribine, prezentacije i druge printane i audio-vizuelne forme oglašavanja i izvještavanja; kreira i pruža stručnu i tehničku podršku promotivnim aktivnostima Ministarstva; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Kontakt telefon sektora: 036 355 725; 036 355 727; 036 355 720

 

Obavijesti

Stranica 1 od 3