Služba za finansijske poslove

Služba za finansijske poslove osigurava realizaciju finansijskog plana Ministarstva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim Budžetom Federacije BiH, i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora; prati dinamiku realizacije plana rashoda; uspostavlja i kontroliše provođenje ograničenja u raspolaganju budžetskim sredstvima; osigurava poslovnu saradnju sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija, propisuje i provodi procedure interne kontrole u okviru materijalnog i finansijskog poslovanja u Ministarstvu, izrađuje tromjesečne finansijske planove i dostavlja ih Federalnom ministarstvu finansija, a na osnovu tog plana izrađuje mjesečni plan potreba finansijskih sredstava, vrši obračun plaća i doprinosa, kao i sve vrste naknada za sve državne službenike i namještenike Ministarstva; vrši prijem i kontrolu računa, iste zavodi u posebne knjige i osigurava plaćanje putem Trezora; vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja; vrši analizu finansijskih planova i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka; vodi pripremu i realizaciju obaveza koje se utvrde putem tendera Ministarstva; vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Ministarstva; priprema podatke utroška fiksnih telefona državnih službenika i namještenika; priprema pitanja iz nadležnosti Službe za program rada i izvještaj o radu Ministarstva; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Načelnik službe za finansijske poslove: Ramiz Leto

Telefon: 036 355 713; 036 355 731; 036 355 728; 036 355 729

E-mail: ramiz.leto@fmon.gov.ba

Obavijesti

Stranica 1 od 1