Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Operativni plan aktivnosti.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

PRIJEDLOG AKCIONOG PLANA za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007.-2013. godine.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u FBiH za period 2015–2020. godina..pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015..pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Zakon o Agenciji za predskolsko,osnovno i srednje obrazovanje.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 201617.pdf

Datum objave: 20. 12. 2016